DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN DỰA VÀO KẾT QUẢ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

 Mục đích chính của Chương trình Cấp Nước Sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn dựa vào kết quả là tăng cường cơ hội tiếp cận bền vững các dịch vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường và nâng cao năng lực lập kế hoạch, giám sát và đánh giá của ngành liên quan tại các tỉnh thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Cấp Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn (NTP). Phương thức tiếp cận của chương trình như thế nào?  Chương trình sẽ hỗ trợ giai đoạn 3 của NTP tại tám tỉnh theo cụm địa lý (bao gồm Phú Thọ, Quảng Ninh,Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, và Thanh Hóa, bình phước, bình dương, lâm đồng, gia lai, đắc nông,anh giang). Tại các tỉnh này, Chương trình sẽ thí điểm một cách tiếp cận mới thông qua phương thức tài chính và lập kế hoạch dựa vào kết quả và tăng cường các cơ chế thể chế liên quan đến quản lý nhà nước, đấu thầu mua sắm, quản lý tài chính, và các hệ thống quản lý xã hội và môi trường. Chương trình sẽ từng bước biến chuyển NTP thành một hệ thống tập trung và hiệu quả hơn để đạt được kết quả đầu tư bền vững.  Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện một chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực thể chế của các cơ quan thực hiện NTP. Chương trình hỗ trợ kỹ thuật này sẽ được tài trợ bởi Quỹ Ủy thác AusAID do bên nhận thực hiện, do WB quản lý. Các hoạt động chính của chương trình là gì?  Chương trình bao gồm các hoạt động sau phù hợp với NTP. Chương trình sẽ được triển khai tại tám tỉnh từ ngày 1 tháng 1, 2013 đến 31 tháng 12, 2017. o Tăng cường cơ hội tiếp cận các dịch vụ cấp nước: Chương trình sẽ hỗ trợ lắp đặt các hệ thống ống cấp nước chính tại cộng đồng. Mục tiêu là cung cấp các dịch vụ bền vững thông qua việc kết nối với các hệ thống được cho là bền vững về mặt tài chính. o Tăng cường cơ hội tiếp cận các dịch vụ vệ sinh môi trường: Chương trình sẽ hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường hộ gia đình và các cơ quan tổ chức về vệ sinh môi trường. Mục tiêu là đảm bảo vệ sinh công cộng cho toàn xã, dựa trên độ bao phủ về vệ sinh hộ gia đình và năng lực cung cấp các dịch vụ vệ sinh tại tất cả các trường học và cơ sở y tế. o Hỗ trợ trong quá trình triển khai bao gồm nâng cao năng lực, tuyên truyền, theo dõi, giám sát, và đánh giá. Chương trình sẽ thúc đẩy việc lập kế hoạch chiến lược và giám sát đầu tư nhằm đạt tiến độ triển khai nhanh. Các tỉnh được yêu cầu chuẩn bị kế hoạch 5 năm quay vòng và lập báo cáo tiến độ cho công tác giám sát Chương trình. Chương trình dựa trên kết quả là gì và có gì khác biệt?  Chương trình dựa trên kết quả (PforR) là một phương pháp tiếp cận mới hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả thực hiện cho phép các quốc gia vay vốn của WB nâng cao công tác thiết kế và triển khai dự án của mình đồng thời liên kết trực tiếp kết quả đạt được với quá trinh giải ngân. Lĩnh vực Cấp nước và Vệ Sinh Môi trường Nông thôn của Việt Nam là môi trường lý tưởng nhận sự hỗ trợ này thông qua việc áp dụng phương pháp tiếp cận PforR trong điều kiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia đang được triển khai rộng khắp, vai trò quan trọng của WB trong lĩnh vực này, và sự quan tâm của Chính phủ hướng tới tập trung vào kết quả thực hiện và tính bền vững.  Công cụ PforR sẽ cho phép triển khai một phương pháp tiếp cận hệ thống và dựa trên kết quả vào việc tăng cường hoạt động của Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Cách tiếp cận này nhận được sự ủng hộ của Đối tác Quốc gia Việt Nam, kêu gọi việc kết hợp nhiều hơn nữa các công cụ cho vay nhằm đẩy nhanh tốc độ triển khai và quá trình giải ngân.

Tin Liên Quan